www.lib.usm.my       Home
  FAQs | The New

Soalan Yang Lazim Ditanya Mengenai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia
Universiti Sains Malaysia Libraries FAQs

1. Bilakah waktu perkhidmatan Perpustakaan?/ When is the library open?

Waktu perkhidmatan Perpustakaan setiap hari Isnin hingga Jumaat pada semester pertama dan kedua ialah dari jam 8:30 pagi hingga 10:30 malam. Hari Sabtu dan Ahad 9:00 pagi hingga 4:00 petang dan  akan dilanjutkan sehingga jam 10:30 malam semasa minggu peperiksaan. Waktu perkhidmatan Perpustakaan setiap hari Isnin hingga Jumaat pada semasa cuti semester ialah dari jam 8:30 pagi hingga 4:30 petang. Perpustakaan ditutup pada hari Sabtu/Ahad dan Cuti Umum. Waktu perkhidmatan Perpustakaan juga dipaparkan di pintu masuk utama dan di laman web USM iaitu http://www.lib.usm.my/equip-usm/custom/openinghours.jsp

During the the 1st and 2nd semester the library is open every Monday till Friday from 8:30 am to 10:30 pm. On Saturdays and Sundays from 9:00 am to 4:00 pm will be extended to 10:30 pm during exam week. During the semester holidays the library is open every Monday till Friday from 8:30 am to 4:30 pm will be closed on Saturdays/Sundays and Public holidays. The Library opening hours is available at the entrance and also in the library homepage at:
http://www.lib.usm.my/equip-usm/custom/openinghours.jsp

 

2. Bagaimanakah untuk menjadi ahli Perpustakaan?/ How do I join the Library?

Ahli Perpustakaan USM adalah terdiri daripada pelajar, staf USM, ahli MIDAS dan orang awam. Pelajar dan staf USM merupakan ahli Perpustakaan secara automatik. Orang awam juga boleh memohon untuk menjadi ahli publik Perpustakaan dan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Untuk makluman pengguna, keutamaan akan diberikan kepada pelajar dan staf USM. Keahlian Publik Perpustakaan USM terbahagi kepada 2 kategori iaitu 1) Individu - Alumni/Sektor Kerajaan atau sektor swasta. 2) Keahlian Korporat - MIDAS Cara pendaftaran dan syarat untuk menjadi Ahli Publik boleh dirujuk pada Panduan Perpustakaan Untuk Ahli Publik yang boleh diperolehi di Meja Penasihat Pembaca.

All USM staff and students are automatically members of  USM Libraries. Non members who wish to use the library may apply for public membership . Please note that USM Libraries serves primarily the students and staff of USM. There are two types of public memberships: 1) Individual - Alumni/Government  or Private Sector, 2) Corporate membership  - MIDAS. Registration and conditions for membership may be referred to in the Guide for Public Members brochure which is obtainable from the Reader's Adviser's Desk.

 

3. Berapakah jumlah buku atau bahan yang boleh saya pinjam?/ How many books/items may I borrow?

Jumlah pinjaman bahan dan jangkamasa pinjaman bergantung kepada kelayakan anda mengikut kategori yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan USM. Kelayakan ini boleh dirujuk di dalam Panduan Perpustakaan dan Info Ringkas yang didapati di Meja Penasihat Pembaca dan di laman web Perpustakaan iaitu http://www.lib.usm.my/equip-usm/custom/borrowingfacilities.jsp http://www.lib.usm.my/equip-usm/custom/borrowingfaci

The number and duration of loans depends on the category of user as stipulated by the library.  The loan eligibility may be referred to the Library Guide  or Brief Info which is available at Reader's Adviser's Desk and  in the library homepage at http://www.lib.usm.my/equip-usm/custom/openinghours.jsp


4. Dimanakah pinjaman dan pemulangan bahan media dibuat?/
Where is the loan/return of media materials done?

Pinjaman dan pemulangan bahan media boleh dibuat di kaunter Perkhidmatan Media di tingkat 2, Perpustakaan Hamzah Sendut 1.

Loan/return of media materials is carried out at he Media Service Counter, 2nd floor, Perpustakaan Hamzah Sendut 1.
 

5. Bolehkah buku yang dipinjam di Perpustakaan Hamzah Sendut, dipulangkan di Perpustakaan Kampus Kejuruteraan atau Perpustakaan Hamdan Tahir atau sebaliknya?/ If the book is borrowed in the Perpustakaan Hamzah Sendut, can it be returned at  Perpustakaan Kampus Kejuruteraan or Perpustakaan Hamdan Tahir or vice versa

Semua buku/bahan yang dipinjam mesti dipulangkan di Perpustakaan di mana buku/bahan tersebut dipinjam.

All books/materials borrowed must be returned at the Library from where they were borrowed.
 

6. Bagaimana tempahan buku/bahan dibuat?/ How is the reservation of books/materials done?

Tempahan buku/bahan boleh dibuat di KRISALIS (OPAC) melalui laman web http://www.lib.usm.my seperti berikut (pastikan bahan yang hendak ditempah telah dipinjam oleh pengguna lain)

 • Taipkan no matrik/no Perpustakaan dan Katakunci

 • Klik pada OPAC

 • Taipkan judul bahan

 • Klik pada judul bahan yang hendak ditempah

 • Klik pada butang 'Place Reservation'

 • Untuk tempahan tajuk  khusus, klik pada 'accession number' buku berkenaan dan klik butang 'Place reservation'

The reservation of books/materials may be done using the KRISALIS (OPAC) in the library homepage at http://www.lib.usm.my/elmu-usm/index.jsp?module=webopac-l&action=webopac.jsp Ascertain that the book to be reserved has been borrowed out.

A borrower may place a Reservation on that item through the Library Catalogue as follows:

 • Log in the Patron ID and Password

 • Click OPAC

 • key in the title

 • Click the title that you want to reserve

 • Click 'Place Reservation' button to reserve this title by material number or item category.

 • To reserve a specific copy of this title, please click the 'Accession Number' of any Circulated, On Hold or Binding copy, and place your reservation in Accession Details.

 • If you entered all the correct details, the next screen will confirm your reservation. If your reservation is not confirmed, you have to redo the steps above.
   

7. Bagaimanakah saya boleh mengetahui bahawa buku yang telah ditempah telah sedia ada untuk dipinjam?/ How may I know if the book I have reserved is ready for me to borrow?

Buku yang telah ditempah boleh disemak melalui cara berikut :

 • Taipkan no matrik/no Perpustakaan dan Katakunci

 • Klik 'Reservation status' di bawah 'E-Quip'

 • Semak 'Reservation Status'. Sekiranya status bahan adalah 'Item On Hold' atau 'Awaiting Collection' sila dapatkan slip tempahan yang dilekatkan di notis tempahan buku dan serahkan kepada petugas kaunter sirkulasi.
   

You may check the status of the reservation through reservation status. By clicking that link, you can view your reservation status. Thank you.